હું 35વર્ષની છું અને હું સૂતી હોઈ ત્યારે મારા સસરા એવી જગ્યાએ કીસ કરે છે કે મને કાબુ નથી રહેતો..અને પછી હું એમની બાહોમાં..

ajab gajab news

પ્રશ્ન. મને મારી દેવર ને તેના મિત્રો રોજ રાત્રે મજા આપે છે પણ હવે તેઓ મને બધું કરવાની ના પાડે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા દેવ અને તેના મિત્રો તમને રોજ મજા આવે છે અને રોજ રાતે મજા આપે છે પરંતુ હવે તમને તે બધું કરવાની ના પાડે છે તેની માટે તમે શું કરી શકો છો

કે હું તમને માત્ર એટલું જણાવી શકું છું કે તમને તેવું કેવી રીતે તમારે વિચારવું જોઈએ તમને તે કેમ ના પાડી રહ્યા છે તે તમારે સામાન્ય રીતે કારણ હોય અથવા તો તમે તેમને સરખી રીતે ન કરવા દેતા

હોય તો પણ તેઓ બની હોય તો તેના કારણે તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું ન કરવું જોઈએ કે હવે કેમ ના પાડે છે અને સાઉન્ડ રીતે જો તમને એવું કહે છે કે હવે તો મને તમારી અંદર મજા આવતી નથી તો તમારે તમને સંભળાવું જોઈએ ને તમારે કેવું છે કે તમારે કોઈની સાથે ન કરવું જોઈએ અને તેમને પણ બધી મજા આવતી હતી પરંતુ હવે તમને મજા આવતી નથી

તો તમારે તમને કહેવું જોઈએ કે આવું કોઈની સાથે ન કરે તમે લાગણીમાંથી તેમની સાથે બધું કરતા હશો પરંતુ તે તમને ના પડતા હોય અને તમારે જોવું છે કે જો તમને ના પાડતા હોય તો તમારે હવે તમને ફોર્સ કરવાનું નથી

અને તમારે તને કંઈ પણ કહેવાનું નથી તો તમારી રીતે તે લોકોને મૂકી દેવાના છે અને તેઓની સાથે વાતચીત પૂર્ણ કરવાની નથી તેના કારણે તમને કોઈ પ્રકારની સમસ્યા નહિ આવે અને સામાન્ય રીતે બીજી વસ્તુ હું તમને માત્ર માગું છું કે તમને જો એવું થતું હોય તો તમે બીજા લોકોને પકડી શકો છો અને તેની સાથે પણ બધું કરી શકો છો તમારી લગ્ન થઈ ચૂક્યો તો તમારે બીજ રહેવાની જરૂર નથી તમારા પતી સાથે બધું કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ બધું કરવાની ઇરછાઓ નથી જાગતી હું શું કરું?

તમને પહેલાની જેમ બધું કરવાની ઈચ્છા હોય જાગતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ માત્રને માત્ર તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારી જગ્યાએ તમારી ઉંમર જેવુ છે તો વધતી જતી હોય છે અને જ્યારે તમે બધું હદ કરવા વધારે કરી દેતા હું છું એટલે કે બધું કરતા તમારો મન જેવું ઊડી જતું હોય છે અને તમારું મન ઊડી જાય છે

ત્યારે તમને એ બધી વસ્તુ કરવાની મજા આવતી નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે હું તમને માત્ર માગું છું કે તમને ઉપર નીચે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો જેમ કે તમે સામાન્ય રીતે બધી વસ્તુઓને પાછી ફરીથી બધું ચાલુ કરી શકો છો અને થોડા સમય માટે બધું મૂકી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે બધું કરવા માંગો છો

એ બધી વસ્તુ તો જૂની હોવાની પરંતુ કરવા માટે જણાવશો તો તેની માટે તમારે નવી રીતે અપનાવી પડશે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવી છે કે તમે ઇન્ટરનેટ પરથી પણ શીખી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો

તેવા સમજ્યા તમે વધુ કરો છો તો તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમને ખૂબ જ મજા પડવાની છે તમે બધું કરી શકો છો પહેલા જેવી મજા ન આવતી હોય તો તેની માટે ઘણી બધી પ્રકારની જીવનમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે થોડાક સમય માટે ઉપયોગ કરવાની રહેશે અને દરરોજ જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તમારે ઉપયોગ કરવાની રહેશે અને તમે તેનો યુઝ ઓકેસનલી કરી શકો છો તમે કરો છો તો તમને ખૂબ જ મજા આવશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.