મારા સસરા મને ગંદા ઈશારાઓ કરતા હું તેમની પાસે ગઈ પણ તે મને મજા આપી શકતા નથી હવે હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મારા સસરા મને ગંદા ઈશારાઓ કરતા હું તેમની પાસે ગઈ પણ તે મને મજા આપી શકતા નથી હવે હું શું કરું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે સસરા છે તે તમને ગંદા ઈ સારા કરે છે અને તેના માટે તમે શું કરી શકો છો તે તમે જાણવા માંગો છો તો સામાન્ય રીતે હું […]

Continue Reading

શું હું મારાથી મોટી ઉંમર ના પુરુષ સાથે બધું કરું તો મને વધારે મજા આવે?

પ્રશ્ન. મારા સસરા મને ગંદા ઈશારાઓ કરતા હું તેમની પાસે ગઈ પણ તે મને મજા આપી શકતા નથી હવે હું શું કરું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે સસરા છે તે તમને ગંદા ઈ સારા કરે છે અને તેના માટે તમે શું કરી શકો છો તે તમે જાણવા માંગો છો તો સામાન્ય રીતે હું […]

Continue Reading

મને હવે પહેલાની જેમ સમા-ગમ નો મોકો મળતો નથી તો તેની માટે હું કોઈ સ્ત્રીને કેવી રીતે મનાવું?

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ સમાગમ નો મોકો મળતો નથી તો તેની માટે હું કોઈ સ્ત્રીને કેવી રીતે મનાવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને પહેલા ની જેમ સમાગમ કરવાનો મોકો મળતો નથી અને તેના માટે તમે કોઈ સ્ત્રીને બે રીતે મનાવી શકો તો હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે ઘણા બધા લોકોનો […]

Continue Reading

મારા ટીચર મને દરરોજ બધું કરવા માટે કહે છે પણ મને બીક લાગે છે શું હું તેમની સાથે બધું કરી શકું?

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ સમાગમ નો મોકો મળતો નથી તો તેની માટે હું કોઈ સ્ત્રીને કેવી રીતે મનાવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને પહેલા ની જેમ સમાગમ કરવાનો મોકો મળતો નથી અને તેના માટે તમે કોઈ સ્ત્રીને બે રીતે મનાવી શકો તો હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે ઘણા બધા લોકોનો […]

Continue Reading

મને મારા કાકા દરરોજ રાત્રે લબ્લાબાવે છે પણ હવે મને તેમની સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મને મારા કાકા દરરોજ રાત્રે લબ્લાબાવે છે પણ હવે મને તેમની સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે કાકા છે તે તમને દરરોજ રાત્રે બધું કરવા માટે બોલાવે છે અને બધું કરે પણ છે પરંતુ તેની સાથે હવે તમને મજા આવતી નથી તો તેની માટે તમે શું […]

Continue Reading

મારો દેવર હવે મને પહેલા ની જેમ મજા નથી આપતો તેની શારીરિક શક્તિઓ પાછી લાવવા હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મને મારા કાકા દરરોજ રાત્રે લબ્લાબાવે છે પણ હવે મને તેમની સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે કાકા છે તે તમને દરરોજ રાત્રે બધું કરવા માટે બોલાવે છે અને બધું કરે પણ છે પરંતુ તેની સાથે હવે તમને મજા આવતી નથી તો તેની માટે તમે શું […]

Continue Reading

શું હું મારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બને પાસે એકસાથે મજા લઇ શકું?

પ્રશ્ન. શું હું મારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બને પાસે એકસાથે મજા લઇ શકું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બંને પાસે તમે એક સાથે મજા લઇ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર આના જવાબમાં એટલું જ કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધારિત રાખે છે. તમે તેમાં શું […]

Continue Reading

મને ઘણા વર્ષોથી કોઈ પુરુષ બધું કરવા મળ્યો નથી શું હું તેની જગ્યાએ કોઈ રમકડાં નો ઉપયોગ કરી શકું?

પ્રશ્ન. શું હું મારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બને પાસે એકસાથે મજા લઇ શકું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બંને પાસે તમે એક સાથે મજા લઇ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર આના જવાબમાં એટલું જ કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધારિત રાખે છે. તમે તેમાં શું […]

Continue Reading

મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષની છે પણ હજુ સુધી મને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા અને તેની સાથે મે બધું કર્યું મને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મોકો મળી શકે?

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષની છે પણ હજુ સુધી મને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા અને તેની સાથે મે બધું કર્યું મને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મોકો મળી શકે? તમારી ઉંમર 40 વર્ષની છે અને હજી સુધી તમને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા છે અને તેની સાથે તમે બધું કર્યું છે અને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે તમને […]

Continue Reading

મને જ્યારે બધું કરવાનું મન થાય ત્યારે મને પ્રા-ઇવે-ટ પા-ર્ટ પર દુખે છે અને અંદરથી ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષની છે પણ હજુ સુધી મને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા અને તેની સાથે મે બધું કર્યું મને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મોકો મળી શકે? તમારી ઉંમર 40 વર્ષની છે અને હજી સુધી તમને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા છે અને તેની સાથે તમે બધું કર્યું છે અને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે તમને […]

Continue Reading